Moeilijk uitwonende student goed te verzekeren

Het verzekeren van uitwonende studenten zorgt voor veel onnodige dekkingen en te hoge premies. Studenten kiezen (studenten)pakketten met verzekeringen die ook onder de standaarddekking van de ouders zijn verzekerd zoals een aansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast biedt het optioneel samenstellen van een studentenpakket het meeste maatwerk zodat dekkingen optimaal aansluiten en onnodige premiebetaling wordt voorkomen.

Ook is het raadzaam de laptop apart te verzekeren buiten de inboedelverzekering omdat de premie goedkoper is, de verzekeringsdekking beter en bij schade volgt een hogere schadevergoeding in verband met een lagere afschrijvingsregeling.

 

 

Zorg voordelig verzekeren!

Inmiddels hebben alle Nederlanders de nieuwe zorgpolis van hun zorgverzekeraar mogen ontvangen. Standaard kijken we eerst naar de zorgpremie die we moet betalen voor 2018. De premie is uiteraard belangrijk, maar veel belangrijker is om te controleren of de zorgverzekering nog wel aansluit op jouw behoefte. Verzekeraars passen namelijk jaarlijks de voorwaarden en verzekeringsdekking aan van de aanvullende zorgpakketten.

Om financiële teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam jaarlijks goed te kijken of de zorgverzekering nog steeds de gewenste dekking biedt. Zo kan het zijn dat jouw zorgverlener niet meer gecontracteerd is door de zorgverzekeraar, waardoor zorgkosten hoger worden.

Ruim 2/3 van de Nederlanders is nog nooit overgestapt
Je kunt ervan uitgaan dat het overgrote deel van de Nederlanders niet meer de juiste dekking heeft of onnodig teveel premie betaalt. Er is veel zorgpremie te besparen op de aanvullende zorgpakketten. Wij zien maar al te vaak dat studenten aanvullend verzekerd zijn voor zaken die ze nooit volledig gebruiken.

3 besparingstips
Er eenvoudige manieren om geld te besparen op zorgkosten. StudentenCollectief zet de meest basale besparingstips op een rij.

 1. Maximaal voordeel uit je aanvullende verzekering.
  • Aanvullend verzekeren voor brillen/contactlenzen, fysiotherapie en tandarts is alleen wijs als je minimaal twee dekkingen volledig gebruikt;
 2. Plan zorgkosten bewust.
  • Door planbare zorg (tandarts en brillen/contactlenzen) in 1 kalenderjaar te laten uitvoeren kun je de aanvullende verzekering en jouw belastingaangifte maximaal benutten.
 3. Laat kleine ingrepen bij een huisarts doen (tarief is goedkoper).
  • Tarieven bij huisartsen zijn goedkoper dan in het ziekenhuis, dat is fijn om te weten als je de behandeling zelf moet betalen, omdat het eigen risico nog niet is opgebruikt.

Vergelijk en denk er goed over na zodat je zeker weet dat je de zorgverzekering krijgt die bij je past en dat je geen onnodig premie betaald.

Veel van de zorgkosten die je zelf moet betalen (en niet onder het eigen risico vallen) kun je meenemen in de belastingaangifte als zorgkosten. Wel geldt hiervoor een drempel die afhankelijk is van het inkomen. Daarom is het raadzaam om zorgkosten die je kunt plannen zoveel mogelijk binnen hetzelfde kalenderjaar te laten uitvoeren.

Studenten sparen door te lenen!

Meer dan de helft van de studenten (54 procent) gebruikt de rentedragende lening die zij hebben afgesloten voor hun studie, ook om te sparen. Bijna 40 procent spaart van het geleende bedrag omdat de rente op de lening zo laag is. Dit blijkt uit onderzoekvan het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) naar de financiële situatie van studenten. 56 procent van de eerste- en tweedejaarsstudenten blijft thuis wonen.

Zij vallen onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel dat in september 2015 werd ingevoerd, het studievoorschot. Uit het vorige Nibud-onderzoek (in het voorjaar van 2015) bleek dat 39 procent van de eerste- en tweedejaars bij hun ouders woonde. Het valt het Nibud op dat studenten het hebben van een studieschuld minder als een financieel probleem ervaren. In 2015 ervaarde nog bijna 30 procent het hebben van een studieschuld als een financieel probleem, nu is dat 12 procent.

Studenten lenen twee keer zo vaak
Als gevolg van de invoering van het studievoorschot zijn twee keer zoveel studenten gaan lenen. Van de eerste- en tweedejaars in het studiejaar 2015 had 30 procent een rentedragende lening. Van de huidige eerste- en tweedejaars is dat 62 procent. Het Nibud ziet dat het studievoorschot en de huidige lage rente het voor studenten vanzelfsprekend lijken te maken om geld te lenen. Ook doen zij vaker een beroep op hun ouders. Ze blijven vaker thuis wonen en krijgen vaker een financiële bijdrage van hen. Er zijn niet meer studenten gaan werken, maar de studenten die werken, maken wel meer uren dan in 2015. Het Nibud ziet dat de groep studenten die de hoogte van de lening bepaalt door het benodigde bedrag precies uit te rekenen, is gegroeid van 21 naar 30 procent.

Lenen is normaal
73 procent van de ondervraagde studenten heeft een studieschuld. Dit zijn zowel de studenten die nu nog onder het oude stelsel vallen als de studenten die een studievoorschot hebben geleend. Studenten hebben vaak meerdere motieven om te lenen. 60 procent van hen leent om de noodzakelijke lasten te kunnen betalen. Ook leent bijna de helft omdat hun ouders niet of onvoldoende (kunnen) bijdragen. Voor 44 procent van de studenten met een studieschuld zijn de gunstige leenvoorwaarden een belangrijke reden om te lenen. De studenten van nu groeien op met het idee dat lenen heel normaal is. Als zij bewust kijken hoeveel zij nodig hebben voor hun studie en goed beseffen dat de lening een schuld is, hoeft lenen geen probleem te zijn. Op dit moment leent ruim een kwart van de studenten met een studievoorschot het maximale bedrag zonder te kijken of dit het bedrag is dat zij daadwerkelijk nodig hebben. Het Nibud vindt dat dit tot onnodig hoge schulden kan leiden en pleit ervoor dat studenten goed kijken welk bedrag zij moeten lenen. De rekenhulp Bereken studiefinanciering op de website van DUO is hiervoor een goed hulpmiddel.

Kennis over renteregels beperkt
Het Nibud heeft de studenten 9 stellingen over de regels rondom de studieschuld voorgelegd. Slechts 4 procent heeft deze stellingen allemaal juist beantwoord. Driekwart van de studenten had meer dan de helft goed. Een meerderheid van 64 procent weet dat een hypotheekverstrekker rekening houdt met de studieschuld en dat deze consequenties heeft voor de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. De studenten weten het minst goed dat ze vanaf het moment dat ze studieschuld opbouwen eveneens elk jaar rente opbouwen (39 procent). Ook weten ze niet dat de rente na afloop van hun studie niet elk jaar verandert, maar één keer per vijf jaar (45 procent). Op dit moment is die rente verwaarloosbaar, maar het rentepercentage van 0 staat niet vast. Het Nibud vermoedt dat meer duidelijkheid, voorlichting en begeleiding van ouders en professionals de student kunnen helpen om zich bewuster te zijn van de gevolgen van lenen. Daarnaast kan het voor studenten lonen om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om inkomsten te vergaren.

1 op de 10 studenten heeft een financieel probleem
Van de eerste- en tweedejaars studenten vindt 10 procent zelf dat hij een financieel probleem heeft. In 2015 was dit 15 procent. Studenten met een studieschuld ervaarden toen vaker een financieel probleem dan studenten zonder studieschuld. Deze samenhang ziet het Nibud nu niet meer terug. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het hebben van een studieschuld met de invoering van het studievoorschot normaler is geworden en daarmee is het hebben van een studieschuld minder dan toen een indicatie voor het hebben van financiële problemen. Studenten met een andersoortige schuld (betalingsachterstand, roodstand) vinden wel vaker dat ze een financieel probleem hebben dan studenten met een studieschuld. Een zesde van de studenten geeft aan dat zij hulp kunnen gebruiken op het gebied van geldzaken. Deze studenten hebben hogere uitgaven, komen moeilijker rond en hebben vaker geld tekort, betalingsachterstanden of roodstand. In 90 procent van de gevallen zijn ouders de belangrijkste bron voor hulp.

54 procent spaart met geld van DUO
De meeste studenten vinden het belangrijk om geld achter de hand te hebben. 65 procent spaart zelf, voor 20 procent van de studenten geldt dat zij zelf sparen en dat hun ouders (of anderen) ook nog voor hen sparen. Ruim 10 procent spaart niet. Meer dan de helft van de spaarders spaart deels van het bij DUO geleende geld. De redenen hiervoor zijn divers. 43 procent spaart om reserves te hebben na afloop van de studie. 15 procent legt geld opzij voor de aankoop van een huis. Bijna twee vijfde spaart omdat de rente op de lening zo laag is. Onder eerste- en tweedejaars studenten zien we dat in 2015 38 procent spaart om na de studie geld achter de hand te hebben tegen 48 procent in 2017. Gemiddeld sparen studenten 146 euro per maand. Het Nibud vindt het risicovol dat studenten geld lenen om te sparen omdat de studieschuld ook hierdoor hoger dan noodzakelijk wordt.

Consument verantwoordelijk voor betalingsverplichting

Consument dient haar verplichting tot betaling van de maandpremies te voldoen, ook al was er een betalingsachterstand ontstaan waar de Consument niets aan kon doen. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak 2017-511.

Consument heeft een verzekeringspakket afgenomen, bestaande uit een autoverzekering en een particuliere woonverzekering. Partijen hebben afgesproken dat de maandpremies voor het verzekeringspakket middels automatische incasso van de bankrekening van Consument worden afgeschreven.

De Consument heeft in december 2016 een wijziging in de autoverzekering doorgegeven. Het betrof de aanschaf van een nieuwe auto. Omdat Consument na enkele weken nog geen groene kaart had ontvangen, heeft zij contact hierover opgenomen. Naar aanleiding van dit telefonisch contact kwam naar voren dat er een achterstand in de premiebetaling was. In de periode van 1 juli 2016 tot 1 februari 2017 heeft de verzekeraar geen premie geïncasseerd en is de premieachterstand opgelopen. Tussen partijen staat vast dat de achterstand het gevolg was van een door verzekeraar abusievelijk doorgevoerde wijziging in het systeem in juli 2016.

De verzekeraar is in overleg getreden met de consument opdat de niet betaalde maandpremies alsnog worden betaald. In zijn brief van 16 maart 2017 heeft de verzekeraar aan de consument afspraken over een betalingsregeling bevestigd (betaling in twaalf termijnen).

De Consument heeft de eerste en tweede termijn onder protest betaald en vordert dat beide partijen het achterstallige bedrag gelijkelijk, ieder voor 50%, dragen. Voor het geval dat de Commissie de verzekeraar niet veroordeelt tot het dragen van de helft van de premieachterstand, vordert de Consument dat hij de premieachterstand in 18 maandtermijnen mag betalen.

Oordeel Commissie

In de periode waarin de premieachterstand is ontstaan en opgelopen was de Consument wel verzekerd. De consument dient daarom alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies. De Commissie komt tot het oordeel dat de Consument in staat is om de achterstand in 12 maanden in te lopen en acht de voorgestelde betalingsregeling niet onredelijk.

Studenten logica

De meest gehoorde argumenten door studenten als er fouten ontstaan:

 • Ik wist dat niet;
 • Niemand heeft mij dat verteld;
 • Ik dacht dat het vanzelf zou stoppen;
 • Ik ben verhuist en de post komt op het oude adres;
 • Jullie gebruiken een oud e-mailadres.

Ik heb het bedrag gestorneerd want kon het niet thuisbrengen.
Om incassokosten te voorkomen is het beter, voordat je het bedrag storneert, eerst uit te zoeken of de afschrijving rechtmatig is. Dan heb je nog voldoende tijd om te storneren.

Ik wist niet meer dat de verzekering nog actief was.
Om ervoor te zorgen dat er zaken uit beeld verdwijnen is het raadzaam om een structuur (digitale map) te maken met daarin de relevante gegevens. Dus een goede administratie voorkomt onduidelijkheden, onnodige tijd voor het uitzoeken en onaangename verrassingen.

Voorkom overlap en onnodige kosten.
Studenten regelen zaken adhoc en op verschillende plaatsen. Neem jezelf voor financiele zaken zoveel mogelijk op één plaats te regelen. Dan voorkom je onnodige kosten, je voorkomt overlap, je krijgt dan makkelijker korting en het bespaart je veel tijd.

Hoe weet ik wanneer er automatische incasso’s plaatsvinden.
Inmiddels heeft iedereen een smartphone en kun je in de agenda invoeren wanneer er welke betalingen moeten gebeuren. Op die manier weet je in tijd wanneer er wat wordt afgeschreven en kun je geld besparen door tijdig contracten te beeindigen.

Zorg dat je goed bereikbaar blijft.
Geef aan serieuze organisaties geen pret e-mailaccounts op en geef nieuwe mobiele telefoonnummers tijdig door. Geef ook verhuizingen tijdig door. Door een lijst te maken van organisaties die je moet informeren voorkomt dat je verstoken blijft van relevante informatie.

Door betalingen te stoppen eindigt niet automatisch de overeenkomst.
Door het niet meer betalen eindigt de overeenkomst niet en zul je betalingsplichting blijven. Je ontvangt altijd herinneringen, bij het uitblijven van enige reactie zal de incasso overgaan naar een incassobureau.

Voorkom dat zaken uit beeld verdwijnen.
Maak een overzicht van lopende overeenkomsten en loop die jaarlijks door of verlenging gewenst is.