Opbouw verlof bij ziekte

Zieke werknemers bouwen alleen verlof op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode, ondanks dat die regel in strijd is met Europese wetgeving.

In Nederland bouwen werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn, geen nieuwe vakantiedagen meer op. Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie druist dat in tegen Europees recht. De desbetreffende Europese richtlijn beoogt namelijk voor elke werknemer, ook zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Vakantiedagen boven dit minimum mogen wel komen te vervallen.

Afwijking verboden
Nederland mag als EU-lidstaat niet afwijken van Europese wetgeving en mag de vakantiedagen na een half jaar ziekte dus niet van de werknemer afpakken. Het leek erop dat door de uitspraak van het Europese Hof de huidige Nederlandse beperking van vakantierechten na een half jaar ziekte geen stand meer kon houden. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde onlangs echter anders.

Toch afwijking
In een recente zaak honoreerde het gerechtshof Amsterdam een beroep op de opbouw van vakantiedagen tijdens de gehele ziekteperiode namelijk niet. De reden ervan was dat toewijzing in strijd met de (Nederlandse) wet zou zijn. De kantonrechter wees eerder de vordering toe, juist in het licht van de beslissing van het Europese Hof.

Taak overheid
Correcte toepassing van de Europese richtlijn in deze zaak zou hebben betekend dat de werknemer recht had op uitbetaling van 40 vakantiedagen, opgebouwd over de gehele ziekteperiode. Op basis van de Nederlandse wet was er slechts recht op uitbetaling van 10 vakantiedagen. Het is echter aan de wetgever om de wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijn te brengen en niet aan de rechter, aldus het Hof. Het hof wees de vordering van de werknemer tot uitbetaling van de overige 30 vakantiedagen af.

Bron: Jurofoon

Uitzetting na minder dan 3 maanden huurachterstand

De ongeschreven regel dat bij een huurachterstand van minder dan drie maanden de rechter de huurovereenkomst niet ontbindt, is niet heilig.

Ook bij een geringere achterstand kan de rechter tot ontbinding overgaan.

Goed huurderschap
Goed huurderschap brengt met zich mee dat een huurder op tijd zijn huur betaalt. Als er op een gegeven moment een huurachterstand ontstaat, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om via de rechter de huurovereenkomst te laten ontbinden. In dat geval moet de huurder het huis uit. Nu is het niet zo dat je bij een geringe huurachterstand meteen op straat staat. Het omslagpunt ligt doorgaans bij drie maanden achterstand. Echter, onder omstandigheden is het mogelijk dat de rechter ook bij minder dan drie maanden achterstand tot ontbinding overgaat.

Structurele betalingsachterstand
Afgezien van een (hoog) opgelopen betalingsachterstand kan namelijk ook een structurele betalingsachterstand een grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Of er sprake is van een zodanige structurele achterstand hangt af van de omstandigheden.

Herhaaldelijk te laat betalen
Bij een succesvol beroep door de verhuurder op structurele betalingsachterstand, zal er sprake moeten zijn van herhaaldelijk te laat betalen van de huur. Het meer dan een jaar laten bestaan van achterstanden zal, als er geen bijkomende omstandigheden zijn, in de regel voldoende zijn voor de ontbinding van de huurovereenkomst.

Eerdere verhuurders
Overigens mag bij de beoordeling van een structurele betalingsachterstand het betalingsgedrag van de huurder ten aanzien van rechtsvoorgangers van de verhuurder of andere verhuurders in de regel niet meewegen. Dat is echter alleen het geval in de particuliere verhuursector en niet in de sociale verhuursector.

Bron: Jurofoon

Minimumloon vanaf 2010

Op 1 januari 2010 wordt het bruto minimumloon, voor 23 jaar of ouder, verhoogd naar 1407,60 euro per maand.

Recht op wettelijk minimum
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

Voor 23 jaar en ouder
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2010:

per maand € 1.407,60
per week € 324,85
per dag € 64,97

Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2010

Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag
22 jaar 85 % €  1.196,45 €  276,10 €  55,22
21 jaar 72.5 % €  1.020,50 €  235,50 €  47,10
20 jaar 61.5 % €     865,65 €  199,75 €  39,95
19 jaar 52.5 % €     739,00 €  170,55 €  34,11
18 jaar 45.5 % €     640,45 €  147,80 €  29,56
17 jaar 39.5 % €     556,00 €  128,30 €  25,66
16 jaar 34.5 % €    485,60 €  112,05 €  22,41
15 jaar 30 % €    422,30 €    97,45 €  19,49


Loonstrookje

Op je loonstrookje vind je een aantal belangrijke gegevens, zoals het brutoloonbedrag, de bedragen waaruit dit loon bestaat, het voor jou geldende minimumloon en hoeveel belasting en premies op je loon worden ingehouden. Zo kun je zelf de hoogte van je loon controleren. Vraag eventueel je werkgever om een toelichting bij je loonstrookje.

Netto minimumloon?
Veel mensen vragen zich af hoeveel loon ze netto zouden moeten ontvangen. Dat valt helaas niet precies te zeggen. De wet bepaalt geen netto minimumloon. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen. Wanneer je onder een CAO valt, kun je recht hebben op een hoger minimumloon.

Bron: Ministerie van SZW | Jurofoon

Wanbetalers gekort op inkomen

Sinds deze maand zullen wanbetalers van zorgpremie maandelijks 130 euro gekort worden op hun salaris, uitkering of pensioen.

Te beginnen met nalatige klanten van zorgverzekeraar Azivo.

Van alle verzekerden in Nederland betalen er 280.000 (2,2%) meer dan een half jaar geen premie. Als een wanbetaler blijft weigeren te betalen, dan kan de verzekeraar de zorgverzekering beëindigen. In de aanloop tot de beëindiging wordt de wanbetaler voortaan eerst gekort op zijn inkomen. Het maakt niet uit of het gaat om loon, uitkering of pensioen. De premie bedraagt in dat geval 130% van de standaard zorgverzekeringspremie. Dat betekent dat bovenop de gemiddelde maandelijkse premie van 100 euro een verhoging komt van 30 euro.

College voor Zorgverzekeringen
Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) gaat de regeling uitvoeren, eerst in de regio Den Haag. Daar worden 4000 mensen aangepakt die een betalingsachterstand hebben van zes maanden of langer. Het rechtstreeks inhouden wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere regio’s en verzekeraars.

Regeling voor wanbetalers
Het stappenplan bij wanbetaling ziet er als volgt uit:

  1. Na 2 maanden betalingsachterstand krijg je een betalingsregeling aangeboden.
  2. Als je daar niet op ingaat of je er niet aan houdt, krijg je een waarschuwingsbrief.
  3. Na 6 maanden premieachterstand word je aangemeld bij het CVZ.
  4. Het CVZ kort jouw inkomen (loon, uitkering, pensioen) met 130 euro per maand.
  5. Als je geen inkomsten hebt dan ontvang je een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau waarmee je zelf de premie moet overmaken. Ook als je inkomen onvoldoende is om de premie in te houden, ontvang je een acceptgiro.

Niet meer opzeggen
Sinds eind 2007 kun je overigens je zorgverzekering niet meer opzeggen bij een betalingsachterstand. Daardoor kun je ook niet overstappen naar een andere verzekeraar. Er zijn nu wel afspraken gemaakt om te voorkomen dat wanbetalers door royement onverzekerd worden. Verzekeraars royeren wanbetalers niet en krijgen een bijdrage van de overheid voor de premie die zij mislopen. Zij krijgen deze bijdrage nadat een premieachterstand ter hoogte van 6 maanden is ontstaan tot het moment dat de wanbetaler zijn schulden bij de verzekeraar voldoet.

Premies zorgpolissen 2010 bekend

De zorgverzekeringen staan weer in het middelpunt van de belangstelling. De verzekeraars maakten onlangs de premies voor volgend jaar bekend.

De prijs van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen stijgt op jaarbasis met tientallen Euro’s. Vrijwel iedereen is volgend jaar duurder uit. Toch kunnen veel consumenten flink besparen op de zorgverzekering door tijdig over te stappen naar een andere verzekeraar.

Veel consumenten staan niet of nauwelijks stil bij de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste premie voor de basisverzekering bedraagt zo maar 20 Euro per maand. Dat blijkt uit een vergelijking van alle zorgverzekeringen. Het wisselen van zorgverzekeraar is erg eenvoudig. Zeker als de keuze al voor 1 januari 2010 wordt gemaakt. In dat geval zeggen de meeste zorgverzekeraars de oude polis voor de consument op.

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. De overheid bepaalt welke ziektekosten door de basispolis worden vergoed. De basisverzekering kan worden uitgebreid met een aanvullende verzekering. Voor het afsluiten van deze verzekering mogen verzekeraars aanvullende eisen stellen aan de gezondheid van de verzekerde. Dat geldt ook voor de tandartsverzekering. Soms verlangt de verzekeraar dat een verzekerde eerst bij een tandarts op bezoek gaat voor een uitgebreide controle.